ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند

اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برنددرمحل دبیرخانه دائمی تشکیل شدوساختار واهداف ومحورهای کنفرانس برندبه بحث وتبادل نظرگذاشته شدند وموردتصویب قرار گرفتند.در این جلسه استراتزی کنفرانس برنداین دوره

تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی برند اعلام شد

دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی برند تاریخ برگزاری اولین  کنفرانس بین المللی برند را طی اطلاعیه ای اعلام کرد